02-912-1599 sd3499@yahoo.co.kr
Sub 4 001
Sub_4_001
Sub_4_002
Sub_4_003
Sub 4 001Sub 4 002Sub 4 003

Blade Cover

Information

스케이트를 보관하거나 이동할 때 Blade 손상을 방지하며, 다양한 사이즈로 어떤 길이의 Blade에도 장착이 가능하다.

Size

S (Blade size : 1300 – 1500)
M (Blade size : 1550 – 1650)
L (Blade size : 1700 – 1800)